:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Pindologija

Terminai:
Pindologija - tai mokslo šaka, nagrinėjanti įvairius su pindėjimu susijusius reiškinius.
Pindėjimas - buvimas pindos būsenoje.
Pinda - tai daugialypė, plataus nagrinėjimo reikalaujanti, sąvoka. Toliau pasistengsime ją išdėstyti plačiau.

Pindos sukėlėjai
Pindos sukėlėjai - tai valstybiniai pindos vabalėliai (VPV). Šie nykstamai mažo dydžio vabalėliai dideliais kiekiais nusėda ant žmogaus arba gyvūno, varžo jo judesius, sukelia tingumą, mieguistumą arba, kitaip tariant, pindą. Vabalėlių kiekis tūrio vienete vadinamas aplinkos vabalingumu. Vabalėlių slėgis į žmogaus arba gyvūno ploto vienetą (cm2) apsprendžia pindos intensyvumą: kuo didesnis vabalėlių slėgis, tuo labiau varžomi judesiai, didėja tingumas, mieguistumas.

Pindos pasekmės
Žmogus arba gyvūnas, užpultas VPV, praranda jėgas ir norą jiems atsispirti ir patenka į pindos būseną. Esant pakankamai didelei vabalėlių koncentracijai, aplinkoje subjektas būna visiško nejudrumo būsenoje. Vienas subjektas, apipultas vabalėlių, gali užkrėsti kitą subjektą, ko pasekoje abiejų subjektų pindos intensyvumai padidėja.

Kukis, Mukis & Makukis
Avalstybine ir valstybine jų prasme

Avalstybine prasme:
Objektas, sudarytas iš generalinio spjaudiklio, bet į kurį neįeina valstybinės sėklidės, vadinamas Mukiu. Mukis, apjungus su valstybinėm sėklidėm ir, iš dalies, su Kukiu, gaunamas Makukis. Objektas kurių visuma
išeina iš generalinio spjaudiklio vadinamas Kukiu.
Šie objektai, kartu paėmus, sudaro KMM sistemą. Sistema KMM yra lokaliai pilna ir uždara. Ši sistema yra pilna todėl, kad į ją įeinančių objektų užtenka jos autonominiam egzistavimui, o uždara todėl, kad ji gali autonomiškai egzistuoti be kitų sistemų.

Valstybine prasme:
KMM sistema yra, iš esmės, valstybinė sistema. Taip yra todėl, kad ji yra viena iš sistemų, įgalinanti valstybinės materijos egzistavimą. Ši sistema turi užimti valstybinėje erdvėje nV-matį tūrį. Makukiams yra būdinga valstybinio konvergavimo savybė matmenims artėjant prie tam tikro valstybinio dydžio ir geometrinei formai prie valstybinės formos.
KMM sistemos nepakankamumas ir Matumbos sąvokos įvedimas KMM sistema autonomiškai egzistuodama negali pilnai valstybiškai egzistuoti. Taip yra todėl, kad Makukis Kukius gali išleisti tik į aplinkinę erdvę. Tam tikslui praplečiame KMM sistemą prijungdami prie jos Matumbos sąvoką.

Mata, Tumba ir Matumba

Matumbos valstybinis apibrėžimas:
Valstybinė Mata užima vidinę valstybinės Tumbos erdvę, o valstybinė Tumba formuoja šios erdvės ribas, kurios kartu sudaro valstybinę sistemą - Matumbą.
Ši sistema yra lokaliai pilna ir atvira. Ji pilna todėl, kad gali egzistuoti autonomiškai, o atvira todėl, kad funkcionuoti autonomiškai negali, nesikirsdama su KMM sistema.
Išvada: Iš to išplaukia, kad egzistuoja dvi lokalios sistemos, kurios sudaro KMMMat sistemą, kuri yra lokaliai ir funkcionaliai pilna ir uždara.

Nerutis

Objektas, sudarytas iš valstybinio pilvelio, valstybinio makukio bei valstybei nereikšminių dalių (balasto), vadinamas Neručiu. Tai yra Neručio savoka avalstybine prasme.
Jei pažiūrėsime, užsidengę kairę akį, išvysime Neručio valstybinę prasmę - tai sistema, užpildanti visą valstybinę erdvę. Tai labai plati savoka, ir todėl jos negalima vienareikšmiai valstybiškai apibrėžti. Kadangi ši sąvoka užima visą valstybinę erdvę, tai reiškia, kad į ją įeina begalinis valstybinių KMM ir Matumbos sistemų arba KMMMat valstybinių sistemų skaičius. Kyla klausimas, koks Neručio sudaromosios dalies - valstybinio
Makukio santykis su šioje erdvėje eiančiomis Matumbos sčvokomis. Tai dar neišspręstas valstybiškai filosofinis klausimas, kuris bus išnagrinėtas kituose veikaluose.

Neručio sąvokos, o taip pat ir valstybinės Neručio erdvės pasireiškimas materialaus pasaulio erdvėje gerai matomas ir atitinka avalstybinę šio objekto prasme. Kadangi Neručio valstybinė prasmė apima visą valstybinę
erdvę, tai galima nustatyti valstybinio skaičiaus sąryšį su valstybinio pilvelio savoka. Kadangi pilvelio storis nusako valstybinio skaičiaus etaloninį absoliutinį didumą, kyla klausimas: o kas bus žemiau pilvelio?
Į šį klausimą atsakymą duoda valstybinio makukizmo teorija. Tai valstybinis Makukis. Dar šio Makukio valstybiškumą nusako sprogdiklio dialektinė valstybinė sąvoka. Kadangi šis makukis-sprogdiklis turi valstybiškai baigtinį ilgį atkarpoje nuo kabamosios iki stačiosios pozicijų, tai galima bandyti nustatyti, kada ir kaip jis gali susirišti su Matumbos sistema. Nustatyta kad tik stačioje pozicijoje. Bet yra dar vienas klausimas: ar gali būti Neručio Makukis stačioje būsenoje nekontaktuodamas su Matumba? Pasirodo, gali.

Tai valstybinis manualinis procesas (lot. manus - ranka). Tada Kukių judėjimo trajektorija pasiekia valstybinį žemės paviršiaus taška, kuriame ištykšta. Taigi, kaip matome, Neručio Makukio valstybinis objektas turi daug paslaptingų valstybinių savybių, kurių nagrinėjimas yra vienas iš valstybinių skaičių teorijos uždavinių.

Paravalstybinės erdvės ir Unitauras

Be valstybinių objektų, tokių kaip Kukis, Mukis & Makukis bei Mata, Tumba & Matumba ir Neručio valstybinės sąvokos ir erdvės, dar egzistuoja taip vadinamos paravalstybinės erdvės ir su jomis susiję objektai.

Paravalstybinių erdvių klasifikacija.
Paravalstybinės erdvės būna dviejų tipų: Pagrindinės arba fundamentaliosios paravalstybinės erdvės - šiuo metu atrastos dvi:
Ula, Loza ir Uloza;
Pašius, Tašius ir Patašius.

Papildomos arba išvestinės paravalstybinės erdvės - šiuo metu atrasta kelios, kurių svarbiausios yra:
Matas, Tickas ir Matickas;
Vanda, Vanda, Vanda; (*)
Blonskis, Blonskis, Blonskis. (*)
Pastaba: (*) žvaigždute pažymėtos trivalstybinės paravalstybinės erdvės.

Pagrindinės (fundamentaliosios) paravalstybinės erdvės ir objektai:
Paravalstybinės erdvės Ula, Loza ir Uloza atspindi skystų išskyrų išsiskyrimą avalstybinėje erdvėje, o paravalstybinės erdvės Pašius, Tašius ir Patašius atspindi kietų arba tirštų išskyrų išsiskyrimą avalstybinėje erdvėje. Su šiais procesais betarpiškai susijusi Unitauro sąvoka.

Unitauras
Įtaisas, konvertuojantis Ulozos ir (arba) Patašiaus tipo išskyras į fekalijas, vadinamas Unitauru.

Unitauro tipai ir būsenos
Unitauras, priklausomai nuo jo tipo, gali įgauti vieną iš trijų būsenų:

alfa būsena: dangtis ir sėdimasis rinkis nuleisti;
beta būsena: dangtis (jei yra) pakeltas, o sėdimasis rinkis nuleistas;
gama būsena: dangtis ir sėdimasis rinkis pakelti, arba jų visai nėra.

Unitauro tipas - tai būsenų, kurias jo konstrukcija leidžia jam įgauti, aibė. Jis žymimas graikiškomis raidėmis alfa, beta ir gama, prirašytomis prieš žodį "Unitauras", o būsena - viena iš šių raidžių, parašyta po žodžio 'Unitauras'. Pvz.: "alfa, beta, gama Unitauras alfa" reiškia Unitaurą, kuris turi dangtį ir sėdimąjį rinkį, kurie abu šiuo momentu nuleisti; "beta, gama Unitauras gama" reiškia, kad Unitauras turi tik sėdimąjį rinkį, kuris šiuo momentu yra pakeltas.

Unitauro funkcionavimo diagrama:
Unitauro funkcionavimą nusako tokia lentelinė diagrama:

| Atliekama  |   Unitauro būsena  |  :

| funkcija     +------+------+------+

|                     | alfa | beta | gama |

| Vyr. Uloza   |   N  |   I  |   G  |

| Mot. Uloza   |   N  |   G  |   I  |

| Patašius       |   N  |   G  |   I  |

Santrumpos:
N - funkcijos atlikti neįmanoma;
I - funkciją atlikti įmanoma, bet jei galima pervesti Unitaurą į kitą būseną, tai funkcija atliekama palankesnėje būsenoje;
G - palankiausia būsena funkcijai atlikti.

Iš pateiktos diagramos matome, kad Unitauras negali atlikti jokių funkcijų būdamas alfa būsenoje (kas netikit - pabandykite; jei paneigsite šį teiginį būtinai atsiųskite eksperimento ir rezultatų aprašymą). Taip pat naudojantis šia diagrama galima nustatyti optimaliausią būseną, į kurią reikia pervesti Unitaurą, norint atlikti pageidaujamą funkciją.

-- Valstybinių Skaičių Generavimo Susivienijimas (VSGS) --

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos