:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Priešpaskutinio partizano memuarai eilėmis

Pušis, kuri juokėsi, juodvarnių senelis ir laisvosios Europos radijas,
arba kaip gauti medalį

Visi šiuose memuaruose sutinkami veikėjai, vardai ir pavardės, biografijos yra išgalvoti, o bet koks sutapimas yra atsitiktinis

******************************************************

Tyliai snaudžia Labanoro didis miškas
Tyliai liuoksi partizanas tarsi senas kiškis
Tik nežino jis, ką lemtis jam ruošia,
Tyliai girios medžiai "Lietuva Tėvyne..." ošia

O tuo tarpu vidur Vilniaus, priešais Lenino paminklą
Raudonasis Misiukonis ruošia kovai ginklus.
KGB rūsiuos nuo seno daug rūdija plieno
Planas ruošiamas ilgai, jau ne pirmas mėnuo

Ir įsakymas kovot eina tiesiai iš Lubiankos -
"Traiškykite partizanus buožėmis ir tankais..."

Susirinko okupantai, niekšai, išdavikai...
Iš atostogų sugrįžo 3 geriausi KGB smogikai

O tuo tarpu vidur miško kortom žaidžia partizanai
Ištvirkauja su merginom, žodžiu - balaganas.
Tik Kraujalis, senas vilkas, radijo bangas sau gaudo
Seka valdžią jis tarybų, vakarais stribus pašaudo

Ir  numatė partizanas, kad grėsmė iš Vilniaus kyla
Atsistojęs tad didingai į draugus ansai prabyla:
"Jūs mielieji, miško broliai, lėbaujat ir geriat
Samagoną, alų verdat ir bokalus keliat

Bet nežinot sakalėliai, kokia laukia mūs lemtis
Laukia stribai kruvinieji ir visai šalia mirtis".
Nepaklausė partizanai, net užpyko ant Kraujalio
Netikėjo netgi žodžiais Patriono Liepos, pravarde Birželio
Miškas ūžė, sklido dainos, bet vadų kartu nebuvo,
Tik staiga - sprogimai, dūmai, ūžesys lektuvų.
Kirto kulkos miųko brolius kaip pjautuvas kviečius
Jėgos jau seniai nelygios - tad suremkime pečius

Sklaidos dūmai, tyla triukšmas virš aikštelės miško
Partizanai amžiams ilsis jau kraujais užtiškę.
Tik Kraujalio bendražygiai prasiskynė kelią
Dviese: jis ir Patrijonas Liepa, pravarde Birželio
Paskutiniai partizanai rambo žalio Labanoro
Kosėja ir dūsta, trokšta - laisvė jiems kaip oras.
Misiukonio pėdsekiai uolieji užuodė laisvės kvapą
Įsakymas jau duotas: apieškoti mišką, net kiekvieną lapą

Bet susitvardė partizanai, apiplėšė kolūkio parduotuvę,
Susinešė visas dešras į savo požemio sleptuvę.
Tačiau jie buvo neapdairūs, paliko pėdsakų daugybę
Ir apsidžiauge stribai visumą klaidų išvydę
Ir vėl atkuto Misiukonis, geriausi KGB smogikai
Medžioti laisvus partizanus jiems labai patiko.
Tad nekantraudami jie šoko pirmyn Birželio vytis
O šis dingsta horizonte, kaip ant arklio Vytis

Apsikarstę awtomatais, rankoj po granatą
Bėga vyrai miškais, kloniais, netgi plyšta batai
Šviečia saulė, lyja lietūs ar žaibai žaibuoja
Aidi šūviai ir keiksmai, net beržai siūbuoja
Susitiko kartą Grušnio dėdę pakelėj Birželis
Sako: jei esi lietuvis, mums parodyk kelią!
Mostelejo į Europą šitas Grušnio dėdė
Bet nepriėmė partizanų Europa begėdė

Grušnio dėdę greit pakorė įsižeidę patriotai
Giminystės ryšiai jiems visai nė motais.
Bet Grušnys jaunasis ne iš kelmo spirtas
Nors ir kartą apsivėmė būdamas labai jau girtas

Akcijų Europos laisvo radijo vaikėzas nusipirko
Ir bangas transliavo į lietuvišką kiekvieną pirkią,
O tauta tada tikėjo, ką žiniasklaida jai sako,
Bo nebuvo LNK, Lietaus ir telekomo "Tako".

Misiukonis ir smogikai greit suprato ką daryti,
Jie per radiją pasakė, kad sovietai išvaryti,
Kad tauta išvijo priešus, nebeliko KGB-istų,
Ėmė ragint partizanus, kad iš miško jie išlįstų
Padūmoję  patikėjo ir Kraujalis, ir Birželis
Gilumą miškų paliko ir išėjo į pievelę.
Rezistentų tyros širdys - dar klastos neatpažino
Laisva Lietuva tikėjo, kainom stabiliom benzino

To ir laukė trys smogikai, Misiukonis ir Grušnys
Partizanus jie apsupo ir kovojo tris naktis.
Bet nelygios jėgos buvo, patys žinot, ką tai reiškia
Du prieš penkis -- persvara labai jau aiški
Bet lietuwninkai patriotai, sėjo kulkų lietų
Ir nukovė tris karvutes pievoj niekuo dėtas
Tai supyko Misiukonis, kad sovietų žlugdo ūkį
Tyliai prišliaužė Birželį davė jam į snukį

Patrijonas Liepa smogė nosin Misiukoniui
Žiebė šis atgal Birželiui žiauriai nemaloniai.
Taip ištieso partizanas savo laibas kojas
Puolė kitą partizaną Misiukonis suriaumojęs
Bet Kraujalis išsisuko, nes mokėjo AIKIDO.
Misiukonis irgi kietas, treniravosi DZIUDO.
Tad pagavo jis Kraujalį ir jį visą iškraujavo
Misiukonį šitas vaizdas akivaizdžiai užliūliavo

Apsisukęs it Van Dammas partizanas pilvan smogė
Raudonajam Misiukoniui pasidarė labai bloga
Ir nukrito jis į purvą ant minkštos Tėvynės žemės
Neišgelbėjo net šarvas neprašaunamos liemenės
Likęs vienas be Birželio ėmė trauktis miško brolis
Pamiškėj Grušnys sėdėjo ir kramsnojo sau meduolius.
Jis pakišo tyliai koją, rezistentas ir užkliuvo
Susipynė jojo kojos, ant šlapios žolės pargriuvo

Į pakalnę partizanas vis dar gyvas nuriedėjo
O tuo tarpu Misiukonis atsikelti jau suspėjo,
Išsitraukės peilį dūrė paskutiniam rezistentui
Kaip kad kartais smogia uošvė savo žentui
Nors ir sužeistas, pabėgo patriotas į trobelę,
Ten gyveno davatka nepažinusi Kraujalio
Pamanė išsigandus, kad užpuolė ją maniakas
Nors sena šlykšti ji buvo, kaip Armėniškas konjakas

Gelbėdama savo nekaltybę smogė keptuve Kraujaliui --
Nukeliavo į dausas jisai pas protėvius ir pas Birželį.
Taip baigėsi šlovinga paskutinio partizano epopėja
O Misiukonis su pistoletu tiktai tarpdury stovėjo
Atbėgo pavėlavę 3 geriausi KGB smogikai ir Grušnys
Visi stebejo kaip atsisveikino su šiuo pasauliu karžygys...
Galvojate, kad ši istorija jau baigės? Bet jūs juk klystat
Jei tikite žiniasklaida -- gyvenimo paviršium slystat

Adamkus Valdas po 50 metų sužinojęs tikrą tiesą,
Bučiuoja Misiukonį, medalių kupinas rankas ištiesia
Štai toks gyvenimas Lietuvoje ir toks istorijos finalas
Jei prisega medalių prie krūtinės, tai dar ne skandalas...

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos